Nosacījumi

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI – BALTIJAS ZIRGU IZSOLE

Redakcija 001- 2021
Apstiprināts 23.09.2021., Rīgā

Šie A daļā norādītie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi un Vispārīgo izsoles nosacījumu B, C, D un E daļas Vispārīgie noteikumi (turpmāk kopīgi ar Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem saukti arī: “Vispārīgie noteikumi”) attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām ar BHS, kas veicina izsoli un sniedz izsoles pakalpojumus, tai skaitā (bet ne tikai) visus Noteikumus un Līgumus, kas detalizēti šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos. Piedaloties BHS organizētā izsolē, dalībnieki norāda savos savstarpējos darījumos, un Pretendents norāda savos darījumos ar BHS, ka tam ir saistoši šie izsoles Vispārīgie noteikumi un nosacījumi, un tās tiesiskās sekas ir saistošas dalībniekam. Tiek uzskatīts, ka katrs Dalībnieks ir iepazinies ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un bez iebildumiem vai nosacījumiem piekrīt tiem. Tādējādi šie izsoles Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir automātiski piemērojami no brīža, kad jebkura persona izmanto Izsoļu vietni (t.sk., reģistrējoties, vai reģistrējot Izsolei Izsoles priekšmetu), vēlas izmantot vai izmanto BHS pakalpojumus vai piedalās Izsolē.

·       A DAĻA – Tiešsaistes izsoles Vispārīgie noteikumi un nosacījumi 

·       B DAĻA – Papildu noteikumi Pārdevējiem

·       C DAĻA – Papildu noteikumi Pretendentiem/Pircējiem

·       D DAĻA – Papildu noteikumi par zirgiem un kumeļiem

·       E DAĻA – Papildu noteikumi par embrijiem un sēklu

A DAĻA – TIEŠSAISTES IZSOLES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1.     DEFINĪCIJAS

Šajos Vispārīgajos izsoles nosacījumos izmantotie termini ir definēti šādi: 

BHS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Horse Sales, reģistrēta Rīgā, Latvijā ar uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103356700, (uzņēmums, kas veicina Izsoli un sniedz Izsoles pakalpojumu); 

Izsole

Tiešsaistes izsole viena vai vairāku Zirgu vai citu Izsoles priekšmetu pārdošanai, ko organizē un veicina BHS savā specializētajā mājaslapā (tiešsaistes izsoles platformā), kurā BHS piedāvā Dalībniekiem savu Izsoles pakalpojumu;

Izsoles mājaslapa

Izsoles mājaslapa, kurā Baltic Horse Sales SIA piedāvā savu Izsoles pakalpojumu - www.baltichorse.auction

Izsoles vispārīgie nosacījumi 

Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi par BHS organizētām un veicinātām tiešsaistes izsolēm; 

 

Izsoles pakalpojums

BHS piedāvāts pakalpojums, kurā BHS darbojas kā starpnieks pirkuma līgumā starp pārdevēju un pircēju, nodrošinot tiešsaistes izsoles darbību;

Izsoles komisijas maksa

Procentos izteikta summa, kas attiecas uz visiem BHS tiešsaistes izsolē pārdodamiem izsoles priekšmetiem un ir aprēķināma no izsoles Gala cenas, kuru Pircējam jāsamaksā BHS par tā starpniecības pakalpojumiem;

 

Komisijas atlīdzība par pakalpojumu 

Pārdevēja maksātā komisijas maksa, kas izteikta procentos no Izsoles summas, ko BHS reģistrējusi savā attiecīgās Izsoles likmju sarakstā; 

 

Reģistrācija 

Tiešsaistes izsoles Dalībnieka kā Pretendenta vai Pārdevēja galīgā reģistrācija; 

 

Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas maksa, ko Pārdevējs maksā BHS pēc Zirga vai Izsoles priekšmeta pieteikuma akceptēšanas, saskaņā ar BHS noteikto likmju sarakstu konkrētajai izsolei; 

 

Dalībnieks 

Izsoles dalībnieks kā Pretendents, Pircējs vai Pārdevējs; 

 

Pārdevējs

Fiziska vai juridiska persona, kas uzticējusi BHS viena vai vairāku priekšmetu pārdošanu izsolē pārdevēja vārdā un uz tā rēķina. 

 

Pretendents

Fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējas, vai ir reģistrējusies BHS izsoles mājaslapā, lai piedalītos BHS organizētajā izsolē kā solītājs.

Pircējs

Pretendents, kurš nosolījis pirkumu.

 

Cenas piedāvājums

Summa, kādu pretendents izsolē piedāvā par izsoles priekšmetu, kurai tiek atbilstoši pieskaitīti nodokļi un izmaksas (tai skaitā, bet ne tikai, izsoles Komisijas maksa). 

 

Izsoles rezultātu apstiprinājums

Konkrēts paziņojums pretendentam, ko BHS sniedz pretendentam Pārdevēja vārdā par to, ka izsoles priekšmets, par ko Pretendents ir piedāvājis cenu (veicis solījumu), ir piešķirts Pretendentam, kurš kļūst par Izsoles priekšmeta Pircēju. 

 

Izsoles gala cena

Augstākā solījuma summa par Izsoles priekšmetu, kura ir apstiprināta Izsoles beigu brīdī (un kurai tiek pieskaitītas BHS pienākošās Izsoles Komisijas maksas, un/vai attiecīgā PVN summa) un kas tiek uzskatīta pa Izsoles priekšmeta Pirkuma summu;

 

Paziņojums par pirkuma līgumu 

Paziņojums par pirkuma līgumu, ko BHS sniedz (Pārdevēja vārdā) Pretendentam/Pircējam aizpildīšanai un parakstīšanai; 

 

Pirkuma līgums

Pirkuma līgums starp pārdevēju un pircēju, kas sastādīts sakarā ar izsoles priekšmeta īpašuma tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš nosolījis augstāko cenu;

Izsoles kategorija

Tiešsaistes izsolē piedāvātā Zirga (zirgu) klasifikācija atkarībā no selekcijas virziena un izmantošanas mērķa (jaunzirgs, sporta zirgs, konkūrs, iejāde, izklaide, vaisla, u.c.);

 

 

 

Pakalpojumu līgums 

Līgums par starpnieka pakalpojumiem starp BHS un Pārdevēju attiecībā uz Izsoles pakalpojumu; 

Nodošanas akts

Pircēja un Pārdevēja aizpildīts un parakstīts Akts vai piegādes akcepts, kas apstiprina, ka Pircējs ir pieņēmis Zirgu un visus nepieciešamus dokumentus savā īpašumā;

Izsoles priekšmets

Zirgs, kumeļš, embrijs vai sēklas porcija, kas tiek izsolīta BHS izsoles mājaslapā;

Zirgs

Turpmākajos vispārīgajos un īpašajos izsoles noteikumos un nosacījumos ar apzīmējumu zirgs vai zirgi jāsaprot jebkurš pieaudzis zirgs, kumeļš vai embrijs. Par izsoles vietnē piedāvāto zirgu jāsniedz iespējami sīks apraksts, pamatojoties uz Pārdevēja sniegtu informāciju un attēliem. Šī informācija tiek izmantota tikai nolūkā sniegt priekšstatu par zirga īpašībām, tā nav uzskatāma par pilnīgu/pareizu, un tā nenozīmē nekādu garantiju sniegšanu no BHS puses; 

Kumeļš

Izsoles vietnē piedāvāts kumeļš, par ko sniegts iespējami sīks apraksts, pamatojoties uz Pārdevēja sniegtu informāciju un attēliem. Šī informācija tiek izmantota tikai nolūkā sniegt priekšstatu par kumeļa īpašībām, tā nav uzskatāma par pilnīgu/pareizu, un tā nenozīmē nekādu garantiju sniegšanu no BHS puses.

Sēkla

Saldēta sēkla (izsoles vietnē piedāvāto porciju skaits, par ko sniegts iespējami sīks apraksts, pamatojoties uz Pārdevēja sniegtu informāciju un attēliem. Šī informācija tiek izmantota tikai nolūkā sniegt priekšstatu par saldētās sēklas īpašībām, tā nav uzskatāma par pilnīgu/pareizu, un tā nenozīmē nekādu garantiju sniegšanu no BHS puses.

Embrijs

(Saldēts) embrijs vai surogātķēvē implantēts embrijs; 

Surogātķēve

Surogātķēve, kuras dzemdē transplantēts jauns embrijs no transplanta, kas izņemts no donora ķēves dzemdes. Tālāk embrijs attīstās surogātķēves ķermenī, un pēc piedzimšanas to audzina surogātķēve

Personas dati

Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu), kuru var tieši vai netieši identificēt ar šādiem datiem.

 

2.     VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Tiešsaistes BALTIC HORSE izsoli organizē BHS Izsoles mājaslapā.

2.2. BHS rīkojas tikai un vienīgi kā starpnieks starp Pārdevējiem un Pircējiem un piedāvā Zirgus un citus Izsoles priekšmetus savā mājaslapā www.baltichorse.auction trešo personu vārdā un uz to rēķina.

2.3. Šie Noteikumi un nosacījumi tiek izsludināti pirms izsoles sākuma, iekļaujot tos izsoles katalogā vai izvietojot tos Izsoles mājaslapā. Piedaloties Izsolē, visi izsoles Dalībnieki piekrīt šiem Vispārīgiem noteikumiem, kas ir piemērojami Izsoles laikā, un jebkādam Izsoles rezultātā noslēgtam līgumam.

2.4. Ar reģistrēšanos un piedalīšanos tiešsaistes Izsolē, Dalībnieki kā Pretendenti, Pircēji un Pārdevēji apliecina, ka ir informēti par šiem Vispārīgiem noteikumiem un piekrīt tiem.

2.5. Šie Vispārīgie noteikumi attiecas uz visiem līgumiem, kā arī uz visām tiesiskajām attiecībām starp BHS un Dalībnieku, tai skaitā, bet ne tikai, uz Izsoli un Izsoles pakalpojumu. Noteiktas (konkrētas) šo Vispārīgo noteikumu daļas turpmāk attiecas uz Pirkuma līgumu un tādējādi uz vienošanos starp Pircēju un Pārdevēju tādā apjomā, kādā šie noteikumi ir piemērojami Pretendenta/Pircēja un Pārdevēja savstarpējām tiesībām un pienākumiem. Iepriekš minētais noteikti nepadara BHS par Pirkuma līguma pusi. 

3.     REĢISTRĀCIJA DALĪBAI

3.1. Lai piedalītos BHS organizētajā izsolē, Pretendentam pirms Izsoles sākuma jāreģistrējas izsoles mājaslapā BHS noteiktā kārtībā. Lai piedalītos Tiešsaistes izsolē, visiem Pretendentiem jāreģistrējas caur mājaslapu www.baltichorse.auction/register. Šāda reģistrācija uzskatāma par beznosacījumu piekrišanu attiecīgajiem Izsoles noteikumiem. 

3.2. Piedaloties Izsolē, Pretendents apliecina, ka tam ir nepieciešamā tiesībspēja un rīcībspēja, lai noslēgtu tiesiskus darījumus, veiktu solījumus un nopirktu Izsoles priekšmetu, un Pretendents apliecina, ka ir kompetents noslēgt Pirkuma līgumu attiecībā uz konkrēto izsoles priekšmetu. 

3.3. BHS patur tiesības atteikt vai vienpusēji izbeigt reģistrāciju un dalību Izsolē jebkurā laikā. Reģistrācija tiek atcelta vai izbeigta, ja tek konstatēts Vispārīgo nosacījumu pārkāpums vai neatļauta iejaukšanās Izsoles norisē.

3.4. Pretendentam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma iesniegt identitātes apliecinājumu, un bez tā Pretendentam nav atļauts piedalīties izsolē. Pretendentam ir pienākums nodrošināt, lai visa informācija, ko Pretendents sniedz BHS reģistrācijas laikā, ir pilnīgi, pareizi un patiesīgi aizpildīta, un Pretendents garantē savas sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu. Ja šī informācija jebkurā laikā mainās, Pretendentam ir pienākums nekavējoties paziņot BHS par šīm izmaiņām. 

3.5. Lietotājvārds un parole, ko Dalībnieks izmanto Izsolei, ir stingri personīga informācija, un Dalībnieks nedrīkst nodot to trešajām personām. Ja Dalībniekam ir aizdomas, ka tā parole zināma vēl kādam citam, Dalībniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par to BHS. Dalībniekam ir saistoša visa rīcība, visi veiktie solījumi,  darījumi, kas notiek Izsolē tā paroles un/vai lietotājvārda izmantošanas rezultātā, un Dalībnieks ir atbildīgs par tiem, kā arī nelikumīgas izmantošanas gadījumā, ja Pretendents vai Pircējs ir bijis neuzmanīgs attiecībā uz savu lietotājvārdu un paroli un tā nokļuvusi trešo personu rīcībā bez BHS vainas. BHS neatbild par zaudējumiem, ko Dalībniekam rada trešās personas sakarā ar Dalībnieka nolaidību savas personīgās konta informācijas (lietotājvārda, paroles) aizsardzībā.

3.6. Pretendents/Pircējs ir informēts un viennozīmīgi piekrīt tam, ka Izsoles mājaslapā pieejamie Izsoles pakalpojumi aprobežojas ar tehniskas iespējas nodrošināšanu sekot Izsolei internetā un piedalīties Izsolē kā Pretendentam. BHS neuzņemas nekādu atbildību par Izsoles organizēšanu un norisi savā mājaslapā (piemēram, un bez ierobežojumiem: par mājaslapas bojājumu izsoles laikā vai mājaslapas funkcionēšanas kavējumu izsoles laikā). BHS veic visus pasākumus savu sistēmu aizsardzībai pret datu zudumu un/vai jebkāda veida nelikumīgu izmantošanu, un veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus šajā sakarā. Darījumu veikšanā ar BHS Dalībniekam ir pienākums atbilstoši aizsargāt datoru un/vai jebkādu citu ierīci, ko tas izmanto, lai piekļūtu Izsoles mājaslapai, un parasti aizsargā to pret vīrusiem vai citām nelikumīgām programmām vai datnēm, kas var izplatīties internetā. Izsoles mājaslapa var saturēt saites uz citām trešo personu mājaslapām. BHS nevar ietekmēt šādas mājaslapas (to saturēto informāciju) un par to neatbild.

 

4.     IZSOLES ĪSTENOŠANA

4.1. BHS organizētā izsolē Pārdevējs izliek pārdošanai Izsoles priekšmetu. BHS darbojas kā Izsoles pakalpojuma sniedzējs. BHS organizē un veicina Izsoli tikai kā starpnieks, nekļūstot par noslēdzamā Pirkuma līguma pusi.

4.2. BHS patstāvīgi nosaka izsoles organizēšanu, sagatavošanu un īstenošanu. Tas nozīmē, tai skaitā, to, ka BHS nosaka notikumu gaitu pirms Izsoles un tās laikā, un BHS ir tiesības neizsolīt vai mainīt vienu vai vairākus izsoles priekšmetus (to sastāvu), neatzīt cenas piedāvājumu un pasludināt to par spēkā neesošu, un apturēt, atsākt, pagarināt vai atcelt izsoli, un/vai veikt citus pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem.

4.3. BHS var vienpusēji pagarināt Izsoles norisi vai atcelt Izsoli, ja Izsoles laikā ir bijuši tehniski traucējumi. Ja tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt Izsoles rezultātu vai tie saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, BHS var anulēt Izsoles rezultātus un Izsoli pārtraukt, to atceļot.

4.4. BHS nosaka Izsoles norises datumus un laikus.

4.5. Izsoles ilgums ir norādīts Izsoles mājaslapā. Tas neietekmē BHS tiesības atcelt, izbeigt (pirms termiņa), apturēt vai pagarināt Izsoli jebkurā laikā. Tādējādi BHS tai skaitā var izmantot tiesības pagarināt izsoli tādā situācijā, kad izsole nav pieejama visiem Pretendentiem tehnisku problēmu dēļ un bijusi traucēta solījumu izteikšana. Tomēr BHS nav pienākuma to darīt.

4.6. Pretendentam jāseko BHS vai tās vārdā sniegtajiem norādījumiem un rīkojumiem Izsoles kontekstā. Pretendents apzinās ārkārtas apstākļus, kas var rasties interneta izsoles laikā, un iespējamas (tehniskas) nepilnības. BHS nekādā veidā neuzņemas atbildību par šādiem gadījumiem. Ja cenas piedāvājums izteikts pēdējās 5 minūtēs pirms Izsoles slēgšanas, Izsoles tiek pagarināta par 5 minūtēm.

4.7. Reģistrējies Pretendents elektroniski Izsoles mājaslapā var veikt solījumus no Izsoles sākuma brīža, līdz brīdim, kad Izsole ir noslēgusies.

4.8. Solīšana sākas no Izsoles sākumcenas (minimālās cenas). Pretendents nevar izteikt Cenas piedāvājumu (reģistrēt solījumu), kas ir mazāks par Izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no Izsolei noteiktā izsoles soļa vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem solījumiem (Cenas piedāvājumiem) vai vienāds ar tiem. 

4.9. BHS nosaka sākumcenu Izsoles Priekšmetiem atkarībā no kategorijas:

4.9.1.      Kumeļi un zirgi līdz 2 gadu vecumam – sākumcena EUR 1 000 par Izsoles priekšmetu;

4.9.2.      Jauni neapjāti zirgi no 2 līdz 3 gadu vecumam – sākumcena EUR 2’500 par Izsoles priekšmetu;

4.9.3.      Jauni apjāti zirgi 3 līdz 5 gadu veci – sākumcena EUR 3’500 par Izsoles priekšmetu;

4.9.4.      Sporta zirgi no 6 gadu vecuma – sākumcena EUR 4’500 par Izsoles priekšmetu.

4.10.       BHS patur tiesības grozīt Izsoles priekšmetu sākuma cenu līmeni un noteikt dažādas sākuma cenas konkrētām izsolēm un/vai konkrētām priekšmetam atkarībā no dažādiem faktoriem, tostarp (bet ne tikai) zirga kvalitātes, zirga rezultātiem sportā, ciltsrakstiem utt., par to paziņojot Pārdevējam pirms Izsoles sākuma.

4.11.       Cenas piedāvājumu minimālais palielinājuma solis tiešsaistes izsolēs ir EUR 500, ja nav norādīts citādi. 

4.12.       Cenas piedāvājumu solis palielinās katru reizi par EUR 500 līdz piedāvātai cenai EUR 5.000, katru reizi par EUR 750 piedāvājuma cenai virs EUR 5.000 un katru reizi par EUR 1.000 piedāvājuma cenai, sākot no EUR 15.000. BHS konkrētajam Izsoles priekšmetam var noteikt citu izsoles soli, par to norādot Izsoles mājaslapā pie konkrētā Izsoles priekšmeta.

4.13.       Izsoles mājaslapā Cenu piedāvājumi (solījumi) tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, fiksējot solīto summu un solījuma reģistrēšanas laiku. Izsoles norises laikā un pēc Izsoles noslēguma Izsoles mājaslapā ir publiski pieejama informācija par augstāko nosolīto cenu.

4.14.       Pēc Izsoles noslēgšanas jaunus Cenas piedāvājumus (solījumus) vairs nereģistrē, Izsoles mājaslapā tiek norādīts, ka Izsole ir noslēgusies.

4.15.       Izsoles laikā Izsoles mājaslapā demonstrētie zirgi (Izsoles priekšmeti) tiek prezentēti ar foto/video palīdzību. BHS nav nekādu Izsoles priekšmetu īpašniece, un tā nav tieši vai netieši ieinteresēta izvēlētajos Izsoles priekšmetos. BHS piedāvā tikai platformu, kurā potenciālie Pircēji var pirkt Izsoles priekšmetus tieši no attiecīgo Izsoles priekšmetu īpašniekiem.

4.16.       Izsoles priekšmeti tiek pārdoti izsoles laikā par cenu piedāvājumiem EIRO valūtā, ja nav norādīts citādi. 

4.17.       Pārdevējs izsola/pārdod Izsolē piedāvātos Izsoles priekšmetus tādā stāvoklī, kādā tie ir Piešķiršanas apstiprinājuma laikā, un BHS neatbild par izsolīto Izsoles priekšmetu vērtību, stāvokli vai kvalitāti. 

4.18.       Ja Dalībnieks izsaka Cenas piedāvājumu (solījumu), tas viennozīmīgi piekrīt maksāt par šo Izsoles priekšmetu gadījumā, ja Dalībnieks nosola augstāko cenu. Izsoles mājaslapā fiksētos Cenas piedāvājumu nevar atsaukt vai mainīt. Tiešsaistes cenu piedāvājumi ir nepastarpināti saistoši.

4.19.       Cenas piedāvājums ir saistošs to izteikušajam Pretendentam līdz augstāka cenas piedāvājuma saņemšanai. Ja BHS apstiprina Pircēja Cenas piedāvājumu, attiecīgajam Pircējam ir pienākums samaksāt pienākošos summu, kā noteikts 5. punktā. Šaubu gadījumā par cenas piedāvājuma spēkā esamību var atkal pieņemt iepriekšējo cenas piedāvājumu, un pēc tam solīšana var atsākties. Ja saistībā ar solīšanas procesu vai tā laikā rodas jebkādi strīdi, BHS lēmums ir saistošs. 

4.20.       Izsoles Dalībnieki apzinās, ka pirkums Izsolē ir paaugstināta riska darījums un tie patstāvīgi apņemas pirms Izsoles saņemt nepieciešamās konsultācijas un informāciju.

4.21.       Izsakot Cenas piedāvājumu tiešsaistē, Pretendents piekrīt Pirkuma līguma noslēgšanai tā rezultātā starp Pircēju un Pārdevēju gadījumā, ja Pretendenta piedāvājums tiek apstiprināts, un piekrīt tam, ka visus darījumus regulē Vispārīgie noteikumi.

4.22.       Dalībniekiem ir saistoši BHS apstiprinātie dokumenti par Izsoles norisi un veiktajiem solījumiem.

 

5.     IZSOLES PRIEKŠMETU APRAKSTS

5.1. BHS sniedz Izsoles priekšmeta aprakstu savā Izsoles mājaslapā, vadoties pēc Pārdevēja vai trešo personu sniegtās informācijas par izsoles priekšmetu. BHS neatbild par iespējamām drukas kļūdām un/vai materiālu kļūdām tiešsaistes izsoles katalogā. Nevar tikt sniegtas nekādas garantijas attiecībā uz norādīto embrija dzimumu. Īpašos izsoles noteikumus var papildināt ar konkrētu izsoles priekšmetu, un tie uzskatāmi par zināmiem un pieņemtiem, kad tiek izteikts cenas piedāvājums par šo konkrēto izsoles priekšmetu.

5.2. Izsolē piedāvātie Zirgi tiek identificēti pēc izcelsmes, dzimuma, krāsas un dzimšanas gada, kā norādīts wwwbaltichorse.auction  

5.3. Visiem pieaugušiem zirgiem, kas tiek piedāvāti pārdošanai izsolē, ir jābūt pieejamiem RTG izmeklējumu komplektam (kas ir veikts ne senāk ka 12 mēnešus pirms izsoles sākuma) un sporta zirgu standarta klīniskās pirmspārdošanas izmeklēšanas slēdzienam (kas ir veikta ne senāk ka 45 dienas pirms izsoles sākumā).

5.4. Visi veterinārie izmeklējumi, ja tie ir pieejami, var tikt iesniegti pēc potenciālo Pircēju pieprasījuma vai aplūkoti tiešsaistes katalogā pirms Izsoles, un sīkākus paskaidrojumus var sniegt Izsoles veterinārārsti vai BHS.

5.5. BHS neuzņemas nekādu atbildību ne par kādu kaitējumu vai zaudējumu, kas rodas Pircējam sakarā ar zirga veselības stāvokli. BHS ir veikusi pamatotas procedūras datu iegūšanai par Zirga veselību un ir nodrošinājusi šīs informācijas pieejamību potenciālajiem Pircējiem. Visa pieejamā informācija par zirga veselības stāvokli ir publicēta Mājaslapā pirms izsoles. Pircējam ir pietiekams pieredzes līmenis pieejamo datu analizēšanai vai Pircējs patstāvīgi nodrošina sev nepieciešamās speciālistu konsultācijas, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par pieņemtajiem pirkšanas lēmumiem.

5.6. BHS nevar nodrošināt, lai visi izsolāmie zirgi ir klīniski un radiogrāfiski veseli to piegādes laikā. 

5.7. Nosaukums “sporta zirgi” attiecas uz Izsoles kategoriju galvenokārt sakarā ar piemērotību sportam, un tas neattiecas uz vaislas ķēvju, grūsno ķēvju, izklaides zirgu kategorijām un uz Izsoles priekšmetiem, kas tiek pārdoti bez apskates vai ar piezīmēm par radiogrāfisko vai klīnisko apskati, vai ar iepriekš zināmiem trūkumiem.

5.8. Potenciāliem pircējiem pastāv iespēja apskatīt un/vai izmēģināt zirgus pirms Izsoles, atsevišķi vienojoties par šādu iespēju ar BHS pa e-pastu info@baltichorse.auction

5.9. Pircēji nevar prasīt no BHS atbildību par pretenzijām sakarā ar to, ka zirgs neatbilst izsolītajam (vai jebkādu citu pretenziju uz faktiskā stāvokļa pamata), ja ir runa par zirga veselību, zirga veiktspēju un/vai zirgu izmantošanas nolūku. Ja izmeklējumi vai informācija nav pieejama publikācijai, no tās nevar atvasināt nekādas garantijas. Lūdzam skatīt ziņojumus un jebkādus iespējamos komentārus pirms izsoles sākuma.

5.10. BHS ir centusies iespējami precīzi apkopot pieejamo informāciju par Izsoles priekšmetiem. Šīs informācijas mērķis ir sniegt iespējami labāku priekšstatu par zirgiem, bet tā nav uzskatāma par pilnīgu. BHS neatbild par Izsoles mājaslapā un tiešsaistes Izsoles katalogā izvietotās informācijas precizitāti. 

5.11. Noklikšķinot uz cenas piedāvājuma apstiprinājumu, Pretendents apliecina, ka tam ir zināma informācija par Izsoles priekšmetu un informācijas/apskates/ziņojumu pieejamību vai iespējamo trūkumu Izsoles laikā. Pircējs pērk zirgu tādā stāvoklī, kādā tas ir brīdī, kad tiek noklikšķināts uz cenas piedāvājuma apstiprinājumu.

5.12. Baltic Horse Sales SIA vai Baltic Horse Izsoles tiešsaistes platforma neatbild par kaitējumu personām vai precēm, kas rodas Izsoles laikā vai pēc tās, izņemot kaitējumu Baltic Horse Sales SIA vai BHS atbildīgo personu tīšas rīcības vai rupjas nolaidības rezultātā.

5.13. BHS nesniedz nekāda veida garantijas vai apgalvojumus attiecībā uz ekonomiskiem, finanšu vai citiem rezultātiem, kas varētu rasties Dalībniekam BHS sniegto pakalpojumu rezultātā un no dalības Izsolē.

6.     CENAS PIEDĀVĀJUMS

6.1. Cenas piedāvājums jāizsaka tādā veidā, kādu BHS norādījusi Izsoles mājaslapā. Izsole notiek “uz solīšanas pamata” ar augšupejošu soli. 

6.2. Pretendenta Cenas piedāvājums uzskatāms par piedāvājumu pirkt Izsoles priekšmetu. Cenas piedāvājums ir saistošs Pretendentam; tas uzskatāms par neatsaucamu un bez nosacījumiem. Uzskatāms, ka katrs Pretendents, kas izsaka Cenas piedāvājumu, veic solīšanu savā vārdā, un tam ir personīga atbildība pret BHS un (pēc piedāvājuma apstiprināšanas) arī pret Pārdevēju par saistībām pret BHS un Pārdevēju. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad persona, kas izsaka Cenas piedāvājumu, paziņo, ka rīkojas trešās personas vārdā.

6.3. Ja vairākas personas paziņo, ka tās izsaka, vai ir izteikušas Cenas piedāvājumu kopīgi, tās individuāli un solidāri atbild par saistībām, kas piedāvājuma rezultātā rodas pret BHS un (pēc piedāvājuma apstiprināšanas) pret Pārdevēju. 

6.4. BHS un Pārdevējam ir tiesības piedalīties Izsolē un izteikt cenu piedāvājumus trešo personu vārdā par Izsoles priekšmetu (priekšmetiem), ko Pārdevējs piedāvā Izsolē.

7.     PRETENDENTA/PIRCĒJA MAKSĀJUMU SAISTĪBAS

7.1. Izsole notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem tādā veidā, ka par Izsoles uzvarētāju BHS atzīst Pretendentu, kurš ir solījis augstāko Cenas piedāvājumu. Šis uzvarējušais Pretendents pamatojoties uz BHS lēmumu tiek atzīts par Pircēju. Augstākais Cenas piedāvājums ir saistošs Pārdevējam, ja tas pārsniedz BHS un Pārdevēja noteikto mērķa cenu, bet Pārdevējs ir tiesīgs pieņemt jebkuru Cenas piedāvājumu, kas pārsniedz sākumcenu.

7.2. Pirkuma līgums tiek noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju pēc Pirkuma summas pilnas apmaksas Piedāvājuma apstiprināšanas rezultātā, un BHS nekļūst par Pirkuma līguma pusi. 

7.3. Pirkuma summa, kas jāmaksā Pircējam, tiek aprēķināta šādā veidā:

Gala cena (galīgais augstākais cenas piedāvājums par izsoles priekšmetu) + PVN (ja tas piemērojams)
[PVN% tiek norādīti par katru izsoles priekšmetu]

+ Plus Izsoles komisijas maksa 7,5% apmērā no Gala cenas piedāvājuma + 21% PVN

    = Summa, kas jāmaksā 
[Galīgais piemērotais PVN ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevēja/izsoles priekšmeta un eksporta valsts PVN sistēmas]

 1. BHS nosūta Pircējam rēķinu par Pirkuma summu (kas palielināta, vai nav palielināta par Pievienotās vērtības nodokli) un Izsoles Komisijas maksu (kas ir palielināta par 21% Pievienotās vērtības nodokli).

7.5. BHS rēķins ir jāapmaksā rēķina valūtā piecu (5) dienu laikā atbilstoši rēķina informācijai ar pārskaitījumu uz Baltic Horse Sales SIA bankas kontu.

7.6. BHS ir pilnvarota saņemt Pirkuma cenu Pārdevēja vārdā uz Izsoles Pakalpojumu sniegšanas līguma pamata, kas ir Izsoles pakalpojuma sastāvdaļa. 

7.7. Pircējs var norēķināties ar Pārdevēju tikai ar 7.4. punktā aprakstīto maksājumu uz BHS bankas kontu. Pircējs nav tiesīgs maksāt nevienam citam, izņemot BHS. Ja Pircējs samaksā Pirkuma cenu kādam citam, nevis BHS, Pircējs nav izpildījis savas maksājumu saistības. Tādā gadījumā nenotiek īpašumtiesību uz izsoles priekšmetu pāreja pie Pircēja.

7.8. Ja Pircējs nepilda pienākumu noteiktajā termiņā norēķināties par Pirkuma cenu, BHS ir tiesīga neatzīt Izsoles rezultātus un pasludināt solīšanu par spēkā neesošu, un pēc tam Izsoles priekšmetu var piešķirt nākamās augstākās cenas solītājam, un/vai Izsoles priekšmetu var izsolīt atkārtoti, norādot uz nepamatoto cenas piedāvājumu un/vai Izsoles priekšmetu neizsolīt. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Pircējs nav izpildījis juridiskas saistības, un tam ir pienākums atlīdzināt BHS jebkādus tai radušos zaudējumus, neskarot nekādas citas tiesības, kādas BHS var būt. Šī zaudējumu atlīdzība sastāv no komisijas maksas (7,5% + PVN) par augstāko cenas piedāvājumu + starpības starp sākotnējā cenas piedāvājuma summu un galu galā iegūto summu, + visaptverošas reģistrācijas maksas summa (+PVN). Zaudējumu atlīdzības summa ir tieša prasījuma priekšmets.

7.9. Pēc visu maksājumu saņemšanas pilnā apjomā BHS kontā, BHS nosūta Pircējam Pārdevēja kontaktinformāciju un otrādi, lai organizētu Zirgu, pasu, līgumu un gala rēķinu nodošanu.

7.10. Zirgus/pases var nodot Pircējam, pārvadātājam vai citām trešajām personām tikai pēc tam, kad BHS ir rakstiski apliecinājusi, ka pilnas maksājuma summas ieskaitīšana BHS kontā ir apstiprināta (nevis pamatota ar ekrānšāviņiem vai maksājumu pārskatiem).

7.11. No Pārdevēja pienākošās summa un Pārdevēja nosacījumi tiek pielīgti Izsoles Pakalpojumu līgumā.

7.12. BHS ir tiesīga iegūt informāciju par konkrētā Pretendenta/Pircēja un izsoles Dalībnieka finansiālo stāvokli, pieņemt lēmumu par atsevišķas vienošanās noslēgšanu ar attiecīgo Pretendentu/Pircēju, pamatojoties uz iegūto informāciju, un/vai prasīt tādu papildnodrošinājumu kā bankas garantija, akreditīvs vai cits papildnodrošinājums.

7.13. Ja Dalībnieks izmanto citus BHS pakalpojumus, tad samaksa par tiem tiek veikta atbilstoši BHS cenrādim, maksājumu veicot pirms pakalpojuma vai BHS rēķinā norādītajā termiņā.

7.14. Bez BHS piekrišanas, attiecībā uz Dalībnieka maksājuma saistībām pret BHS nevar izmantot ieskaitu.

8.     ĪPAŠUMTIESĪBU NODOŠANA UN PĀREJA

8.1. Visi ar iegādāto Izsoles priekšmetu saistītie riski pāriet pie Pircēja uzreiz pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas, un visi pienākumi, atbildība, kā arī visi riska faktori, ieskaitot nejauša gadījuma (force majeure) risku - pāriet pie attiecīgā Pircēja. Pircējs nodrošina BHS un Pārdevēja atbrīvošanu no jebkādiem trešo personu izvirzītiem prasījumiem.

8.2. Pircējam ir pienākums pārņemt iegādāto Izsoles priekšmetu valdījumā BHS/Pārdevēja norādītā vietā un laikā 10 dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas un maksājuma veikšanas, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Pircējam jāsaņem surogātķēve un embriji ne vēlāk kā 30 dienas pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

8.3. Iegādātā Izsoles priekšmeta piegāde notiek tā nodošanas veidā. Nodošanā ietilpst iegādātā Izsoles priekšmeta savākšana/saņemšana no Pircēja vai Pircēja norīkota transportēšanas uzņēmuma puses. Pārdevējs un/vai BHS Izsoles priekšmetu var nodot Pircēja pilnvarotam pārvadātājam, ja Pircējs tādu paziņojis un šāda nodošana ir līdzvērtība Izsoles priekšmeta nodošanai Pircējam. Uz saņemšanu attiecas atliekošs nosacījums, ka Pircējs ir samaksājis pilnu Pirkuma summu, Izsoles Komisijas maksu un citas iespējamas summas, kas pienākas no Pircēja. 

8.4. Ja Pircējs atsakās no saņemšanas vai nesniedz saņemšanai nepieciešamo informāciju vai norādījumus, Pārdevējs patur zirgus uz Pircēja riska un rēķina. Tādā gadījumā Pircējam ir pienākums apmaksāt BHS un Pārdevējam visas papildu izmaksas, tai skaitā jebkurā gadījumā staļļa un transportēšanas izmaksas, un tādā gadījumā zirgi ir pieejami saņemšanai tikai pēc tam, kad Pircējs ir pilnā apjomā samaksājis arī šīs izmaksas. 

8.5. Ja Pircējs nav pārņēmis Izsoles priekšmetu savā īpašumā 60 dienas pēc Pirkuma summas samaksas un nav paziņojis BHS un/vai Pārdevējam par kavējuma iemesliem, BHS ir tiesības pārdot Izsoles priekšmetu par brīvu cenu, lai segtu uzturēšanas izmaksas.

8.6. Īpašumtiesības uz iegādāto Izsoles priekšmetu pāriet pie Pircēja šo Noteikumu un nosacījumu 8.3. punktā noteiktajā atdošanas laikā, bet ne agrāk kā pēc tam, kad Pircējs ir pilnā apjomā samaksājis visas pirkuma summas un parādus un jebkādas citas summas, kas BHS pienākas Pircēja saistību neievērošanas rezultātā.

8.7. Transportēšanas izmaksas un ar to saistītās iespējamās izmaksas, piemēram, par veselības sertifikātiem, Oscilogrammu, asins analīzēm vai karantīnu, ir uz Pircēja rēķina.  

9.     TRŪKUMI 

9.1. Ja Pircējs konstatē, ka iegādātais Zirgs pēc faktiskās piegādes neatbilst līgumā norādītajam aprakstam, Pircējam nav nekādu regresa tiesību, ja Pārdevējs nav informēts par to ierakstītā vēstulē trīs nedēļu laikā pēc nodošanas, kā aprakstīts šo Noteikumu un nosacījumu 9.3. punktā (nosūtot kopiju BHS). 

9.2. Ja pirms pārdošanas par to nav paziņots, Pārdevējs garantē, ka Pircēja iegādātajam Zirgam nav nekādu uzvedības problēmu, piemēram, gaisa rīšana, sistemātiska šūpošanās vai graušana (cribbing), 2 x 24 stundu laikā pēc faktiskās nodošanas Pircējam.

9.3. Ja sertificēts veterinārārsts vai zirga veterinārārsts 48 stundas pēc faktiskās zirga nodošanas  rakstiski norāda, ka pēc viņa eksperta atzinuma zirgam ir konstatēta kāda no 9.2. minētām uzvedības problēmām, Pircējs ir tiesīgs izbeigt Pirkuma līgumu ar visām no tā izrietošajām sekām. Tādā gadījumā Pircējs iespējami drīzā laikā nodod Zirgu atpakaļ Pārdevējam. Zirga faktiskās piegādes laikā Pircējs rīkojas kā labs saimnieks attiecībā uz zirgu. Pārdevējs pieņem zirgu un 7 dienu laikā pēc zirga piegādes atmaksā Pircējam Izsoles cenu, atskaitot Izsoles izmaksas. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu turpmāku Pircēja zaudējumu atlīdzināšanu. 

9.4. BHS  neatbild ne par kādiem zaudējumiem sakarā ar atteikšanos no Pirkuma līguma, Pirkuma līguma izbeigšanas vai atcelšanas. Pirkuma līguma izbeigšana neietekmē starp BHS un Pircēju noslēgto starpniecības līgumu, un BHA turpina būt tiesīga saņemt Izsoles komisijas atlīdzību pilnā apjomā saskaņā ar šo Noteikumu un nosacījumu 8.3. punktu.

9.5. Izsoles priekšmetu bez garantijas skaitā ir tādu Zirgu pārdošana bez garantijas, kam nav veikta apskate, ierakstītas atzīmes par radiogrāfisko vai klīnisko apskati, vai kam piemīt steliņģa vainas, kas ir konkrēti norādītas Izsoles priekšmeta aprakstā tiešsaistes Izsoles katalogā, un tādēļ pēc šādu Izsoles priekšmetu iegādes nevar izvirzīt nekādas pretenzijas par trūkumiem vai prasīt pirkuma maksas samazinājumu.

 

10.  ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN STRĪDI

10.1. Jebkāda atbildība no BHS puses ir izslēgta. 

10.2. Ja uz likuma pamata var tikt pieņemts citāds lēmums, BHS atbildība aprobežojas ar Izsoles izmaksu atlīdzību, ko BHS saņem savu sniegto pakalpojumu ietvaros, t.i., par maksimālo rēķinā norādīto BHS pakalpojumu summu. 

10.3. Ja uz likuma pamata vai citādi tiek konstatēta BHS atbildība pret Dalībnieku par zaudējumiem, kas rodas saistībā ar Pirkuma līgumu un/vai Izsoli (pakalpojumu), sakarā ar nelikumīgu rīcību vai uz jebkāda cita pamata, šāda atbildība, tai skaitā jebkādas maksājumu saistības, aprobežojas ar šajos noteikumos norādīto kopējo apjomu: 

10.3.1. BHS nav atbildīga pret Dalībnieku par zaudējumiem, kas rodas nepareizas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas rezultātā, neatkarīgi no zaudējumu un ar tiem saistītās informācijas rakstura un/vai apjoma, un neatkarīgi no minētās informācijas izcelsmes. 

10.3.2. BHS nav atbildīga par zaudējumiem, kas rodas pirms Izsoles, tās laikā un/vai pēc tās, ja tie rodas, vai tos izraisa personas un/vai īpašuma pozīcijas, un/vai Zirgi, Kumeļi, Embriji un Sēkla. 

10.3.3. BHS nav atbildīga par jebkāda rakstura un apjoma tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ja to iemesls ir trešās personas (vai personu) saistību nepildīšana, tai skaitā, bet ne tikai, Pircēja un/vai Pārdevēja, vai Pircēja un/vai Pārdevēja piesaistītas trešās personas saistību pienācīga nepildīšana, un/vai jebkādas Dalībnieka darbības un/vai bezdarbība. 

10.3.4. BHS nav atbildīga pret Dalībnieku ne par kādiem zaudējumiem, ko izraisa pats Dalībnieks. 

10.3.5. BHS nekad nav atbildīga ne par kādiem zaudējumiem, kas rodas tāda Zirga, Kumeļa, Embrija vai Sēklas, kas nav brīva un neapgrūtināta, nodošanas rezultātā. 

10.3.6. BHS nekad nav atbildīga ne par kādiem Zirga, Kumeļa, Embrija vai Sēklas defektiem, trūkumiem vai Pārdevēja apgalvoto īpašību esamību vai neesamību.

10.3.7. BHS nekad nav atbildīga ne par kādu zaudētu peļņu, zaudētiem ienākumiem, zaudētu apgrozījumu, zaudētiem ietaupījumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, kas rodas Dalībniekam, vai par jebkādiem zaudējumiem, kas ir izslēgti citur šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos.

10.4. BHS pakalpojumu sniegšana, starpniecība un iejaukšanās Izsoles norisē, kā arī pārdošana notiek saskaņā ar Latvijas likumiem. 

10.5. Par visiem strīdiem jāpaziņo rakstiskā veidā 5 darba dienu laikā BHS.

10.6. Dalībnieks ir informēts un, piedaloties Izsolē, piekrīt tam, ka BHS nenoslēdz nekādu attiecīgā Zirga, Kumeļa un/vai Embrija apdrošināšanu Pārdevēja un/vai Pircēja vārdā. Ņemot vērā to, ka Pircējs un Pārdevējs piedalās Izsolē tikai uz sava rēķina un riska, BHS iesaka tiem pašiem noslēgt šādu apdrošināšanu.

10.7. Gadījumā, ja starp Pārdevēju un Pircēju rodas strīds saistībā ar Izsoli, BHS pieliek visas pūles, lai atrisinātu strīdu starp tiem mediācijas ceļā. Ja viena no pusēm uzskata, ka risinājums nav panākts, Latvijas Republikas tiesai ir ekskluzīva tiesvedības piekritība. Attiecības starp Pārdevēju, Pretendentu un Pircēju regulē Latvijas Republikas likumi.

10.8. Pārdevējs atlīdzina BHS, un pasargā to no jebkādiem trešās personas (vai personu) prasījumiem, kas izriet no Pārdevēja Izsoles nolūkos sniegtas informācijas nepareizības un/vai nepilnības. 

10.9. Dalībnieks atlīdzina BHS, un pasargā to no jebkādiem trešās personas (vai personu), tai skaitā pārējo Dalībnieku prasījumiem par jebkādu zaudējumu atlīdzināšanu neatkarīgi no to rakstura un apjoma. 

10.10. Atšķirību gadījumā, noteicošais ir Vispārīgo noteikumu teksts latviešu valodā. 

10.11. Jebkuras tiesiskās attiecības un strīdi, kas skar BHS, Izsoles mājaslapu, vai izriet no Izsoles ir apspriežami pēc Latvijas Republikas likuma un piekritīgi izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

11.  NEPĀRVARAMA VARA

11.1.       Papildus likuma un jurisprudencē ietvertajam, šajos Vispārīgajos noteikumos nepārvarama vara nozīmē: visus ārējos apstākļus un to sekas neatkarīgi no tā, vai tās ir paredzamas, ja tās atrodas ārpus BHS kontroles, bet to dēļ BHS vai BHS nolīgta trešā persona nespēj pildīt savas saistības, vai to dēļ Līgumā noteikto saistību pildīšana kļūst tik neiespējami apgrūtinoša un/vai nesamērīgi dārga, ka no BHS nevar pamatoti sagaidīt saistību pildīšanu. To skaitā ir, bet ne tikai: 

11.1.1.   Streiki BHS uzņēmumā vai Līguma izpildē iesaistīto trešo personu uzņēmumā; 

11.1.2.   Valsts dienesta un/vai vietējas varas iestādes, un/vai jebkuras fiziskas personas, kura ir pilnvarota rīkoties šādas iestādes vārdā, norādījumi vai pieprasījumi; 

11.1.3.   Likumu un/vai noteikumu izmaiņas, kuru rezultātā BHS (vairs) nespēj pildīt savas saistības, vai no BHS pamatoti nevar sagaidīt saistību pildīšanu, jo tas būtu neiespējami apgrūtinoši un/vai nesamērīgi dārgi; 

11.1.4.   Infekcijas slimību izplatīšanās, epidēmiju, slimību dēļ radušies darba veikšanas ierobežojumi; 

11.1.5.   Pandēmija un/vai epidēmija, kā arī jebkādi reaģēšanai uz to pieņemti (valdības) pasākumi;

11.1.6.   Ārkārtēji laika apstākļi; 

11.1.7.   Tādi apstākļi, kuros BHS nesaņem, savlaicīgi nesaņem vai pienācīgi nesaņem no trešās personas nodevumu, kas tai nepieciešams sava nodevuma nodrošināšanai, sakarā ar nepārvaramu varu, kas ietekmē šādu trešo personu. 

11.1.8.   BHS var apturēt savas saistības uz nepārvaramas varas pastāvēšanas laiku. Ja nepārvaramas varas situācija turpinās ilgāk nekā 1 mēnesi, gan BHS, gan Dalībniekam ir tiesības atkāpties no noslēgtajiem līgumiem vai uzņemtajām saistībām, par to paziņojot rakstiskā veidā. 

 

12.  CITI NOTEIKUMI

12.1. Izsoles norises sekmēšanai un savstarpējai saziņai, Izsoles mājaslapā (Izsoles platformā) var tikt izveidots Dalībnieka konts, kas pieejama Internet tīklā. BHS ir tiesīgs Dalībnieka kontā nosūtīt (darīt pieejamus) ar Izsoles norisi un Dalībnieka pienākumiem saistītus paziņojumus. 

12.2. Dalībniekam ir saistoša saziņa, kas veikta izmantojot Dalībnieka e-pastu vai izdarīta Dalībnieka kontā Izsoles mājaslapā. 

12.3. BHS neuzņemas atbildību par Izsoles mājaslapas, Izsoļu platformas, servera un tīmekļa vietnes darbības traucējumiem un/vai nekorekto darbību, kas radušies no BHS neatkarīgu apstākļu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakarā ar sakaru traucējumiem, traucējumiem elektroapgādē, cita tehniskā rakstura traucējumiem, citas(-u) sistēmas(-u) nepieejamību, Dalībnieka un/vai trešo personu veiktajām darbībām Izsoļu platformā, serverī vai tīmekļa vietnē, platformā veikto uzlabojumu un/vai izmaiņu uzstādīšanu.

12.4. BHS nav materiāli atbildīga par Izsoles mājaslapas darbības traucējumiem un/vai bojājumiem, kas ir radušies “datorvīrusu” ietekmes rezultātā vai saistībā ar trešo personu prettiesisku rīcību, piemēram, uzlaušanu.

12.5. Gadījumā, ja viens vai vairāki Vispārīgo noteikumu nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmē un neierobežo pārējo noteikumu un nosacījumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību. Spēkā neesošo, pretlikumīgo vai neizpildāmo noteikumu BHS aizstāj ar citu jēguma un panākamā mērķa ziņā maksimāli līdzīgu, likumīgu un piemērojamu noteikumu.

12.6. Jebkuras pretenzijas vai prasības, saistībā ar BHS pakalpojumiem vai Izsoli, iesniedzamas BHS ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no pakalpojuma sniegšanas vai Izsoles traucējuma brīža.

12.7. BHS izrakstīts rēķins tiek uzskatīts par akceptētu no saņēmēja puses, ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas BHS nav saņēmis rakstiskus iebildumus. Ja noteiktajā termiņā ir iesniegti iebildumi, tad ar šiem iebildumiem vai nepieciešamajiem labojumiem saistītos jautājumus puses risina pārrunu ceļā.

12.8. BHS ir aizturējuma tiesības uz Izsoles priekšmetiem, kas atrodas pie BHS, ja Dalībnieks, kuram Izsoles priekšmets būtu nododams nav izpildījis visas savas maksājuma saistības, kas izriet no Izsoles.

12.9. BHS ir tiesības pēc sava ieskata Izsoļu mājaslapā publiskot, kā arī nosūtīt Dalībniekiem informāciju, ko tas saņēmis no cita Dalībnieka vai jebkuras trešās personas, attiecībā uz Izsoles priekšmetu, izņemot, ja šāda rīcība ir pretēja Izsoles mērķim.

12.10. Dalībnieki ir pienācīgi informēti un neiebilst, ka Izsoles nodrošināšanas un BHS pakalpojumu sniegšanas (līgumsaistību izpildes) vajadzībām, t.sk., lai nodrošinātu darījuma iegrāmatošanu, pārskaitījumu veikšanu, pieprasītu saistību izpildi un nodrošinātu savu interešu aizsardzību noilguma periodā, tiek veikt arī personas datu apstrāde. Personas datu apstrādes mērķis pamatā ir saistīts ar saimnieciskās darbības veicēju datu apstrādi (t.sk., apstrādājot juridisko personu valdes locekļu un pārstāvju datus). Dalībnieki izmantojot Izsoles mājaslapu un piedaloties Izsolē apstiprina, ka ir iepazinušies ar BHS privātuma politiku.

12.11. Dalībnieki nodrošina, ka visi to pilnvarnieki, darbinieki un jebkura persona, kas saistībā ar Izsoli apstrādā personas datus, ir apņēmusies ievērot personas datu konfidencialitāti, un šāds pienākums ir beztermiņa. 

12.12. Dalībnieki nodrošina, ka savā darbībā tie ievēros uz tām attiecināmos personas datu aizsardzības noteikumus un Vispārīgo datu aizsardzības regulu, tajā skaitā, ieviešot adekvātus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.

12.13. BHS ir tiesības anulēt Izsoles rezultātus un izbeigt Pirkuma līgumu vai neturpināt tā izpildi, ja šāda nepieciešamība izriet no nacionālajām vai Latvijas Republikai saistošajām starptautiskajām sankcijām, kas tikušas noteiktas pret iesaistītajām personām.

12.14. BHS patur tiesības grozīt šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus. Grozījumu gadījumā jaunie noteikumi stājas spēkā attiecībā uz nākamo izsoli pēc to publicēšanas Izsoles mājaslapā.

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI – BALTIJAS ZIRGU IZSOLE

B daļa – Papildu noteikumi Pārdevējiem

Ja Izsoles Dalībnieks ir Pārdevējs, uz to attiecas Vispārīgie noteikumi Pārdevējam un Vispārīgo noteikumu un nosacījumu A daļa, D daļa un E daļa.

1.     VISPĀRĪGI – IZSOLES PRIEKŠMETU REĢISTRĀCIJA UN ATLASE IZSOLEI

1.1.   BHS patstāvīgi nosaka Izsoles organizēšanu, sagatavošanu un īstenošanu. Tas nozīmē tai skaitā, ka BHS nosaka notikumu norisi pirms Izsoles un tās laikā, un ir tiesīga neizsolīt vai mainīt vienu vai vairākus Izsoles priekšmetus (to sastāvu), neatzīt cenas piedāvājumu un pasludināt to par spēkā neesošu, apturēt, atsākt, pagarināt vai atcelt izsoli un/vai veikt citus pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem.

1.2.   BHS nosaka Izsoles norises datumus un laikus.

1.3.   Izsoles priekšmetu reģistrācija ir atvērta no piecām (5) līdz trijām (3) nedēļām pirms izsoles sākuma datuma, un tā tiek izziņota Izsoles mājaslapā. Visu zirgu u.c. Izsoles priekšmetu reģistrācija dalībai gaidāmajā Izsolē tiek slēgta desmit (10) kalendāra dienas pirms Izsoles sākuma datuma. Izsoles sākuma datums ir datums, kad Izsoles priekšmeti kļūst pieejami Pretendentiem solīšanai. Ar Reģistrācijas palīdzību Pārdevējs uztic BHS izsolīt konkrētu Izsoles priekšmetu – Zirgu/Kumeļu, Embriju vai Sēklu – Izsolē un pārdot to par augstāko piedāvāto cenu pēc Izsoles rezultātu noteikšanas Pārdevēja vārdā Izsoles pakalpojuma kontekstā, ar noteikumu, ka BHS ir pieņēmusi un apstiprinājusi Izsolei šo konkrēto Izsoles priekšmetu, un arī Pārdevējs ir izpildījis visus tam saistošos pienākumus. 

1.4.   Zirgu atlase ir atvērta atbilstoši izsoles veidam. Zirga/Kumeļa, Embrija vai Sēklas pieņemšana notiek, kad Pārdevējs aizpilda, paraksta un nodod atpakaļ BHS Pakalpojuma līguma veidlapu. Pārdevējs var reģistrēt Zirgu/Kumeļu atlasei arī BHS Izsoles mājaslapā, izmantojot saiti “Reģistrēt savu zirgu", bet tas neaizvieto Pakalpojuma Līgumu.

1.5.   BHS Līgums par starpnieka pakalpojumiem starp BHS un Pārdevēju attiecībā uz Izsoles pakalpojumu tai skaitā, bet ne tikai, nosaka Izsoles priekšmeta mērķa cenu, par ko Pārdevējs vēlas realizēt Izsoles priekšmetu.

1.6.   Pārdevējs bez nosacījumiem piekrīt Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un konkrētajiem Pārdevēja izsoles noteikumiem un nosacījumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Reģistrācijas maksai un visām tiesiskajām attiecībām ar BHS un Pircēju, kas rodas šīs Reģistrācijas rezultātā.

1.7.   BHS ir tiesības nereģistrēt Pārdevēja piedāvāto Izsoles priekšmetu, t.sk., ja tas BHS ieskatā neatbilst konkrētās Izsoles nosacījumiem, ir šaubas par Izsoles priekšmeta minimālās pārdošanas cenas atbilstību vai par sniegtās informācijas precizitāti. 

1.8.   Reģistrācijas brīdī Pārdevējs saglabā pienākumu rūpēties par Zirgu/Kumeļu un uzraudzīt to, bet surogātķēvē implantēta Embrija gadījumā – arī Surogātķēvi. 

1.9.   Pārdevējs apņemas pārbaudīt informācijas pareizību digitālajā katalogā pēc tam, kad reģistrētais Izsoles priekšmets ir ievadīts Izsoles mājaslapā, kā norādīts šajos Vispārīgajos nosacījumos, attiecībā uz Pārdevēja reģistrēto Zirgu un/vai Embriju, un rakstiski paziņot BHS par jebkādām neprecizitātēm ne vēlāk kā piecas (5) kalendāra dienas pirms Izsoles, iespējami detalizēti norādot nepieciešamās izmaiņas vai papildinājumus. 

1.10.                BHS nosaka kritērijus, kādiem jāatbilst Izsolei atlasītajiem Zirgiem, un BHS pēc saviem ieskatiem var mainīt šos kritērijus jebkurā laikā. Izsludinātajos konkrētās Izsoles noteikumos, kā arī šo Vispārīgo izsoles noteikumu papildu noteikumos – D daļā un E daļā – ir detalizēti šie kritēriji, un norādīts, kā notiek atlase konkrētajā Izsolē.

1.11. Izsolē var piedalīties tikai BHS apstiprināti Izsoles priekšmeti. BHS nosaka kritērijus, kādiem jāatbilst Izsolei atlasītajiem Zirgiem/Kumeļiem, Embrijiem un Sēklai, un to skaitā ir, bet ne tikai, piemērotība sportam vai citam nolūkam, kādā zirgs tiek piedāvāts, steliņģa vainu un uzvedības trūkumu neesamība, izieta profesionāla veterinārārsta apskate. Zirgus, kas neatbilst BHS atlases kritērijiem, var nepielaist pie Izsoles, vai arī noteiktos apstākļos tos var pielaist pie Izsoles ar atzīmi “BHS atlases pārdošana” (pārdošana ar atrunu par kaitēm).

1.12. BHS vienmēr ir tiesības atteikt Zirga/Kumeļa vai cita Izsoles priekšmeta pieņemšanu Izsolei, kā arī vienpusēji anulēt reģistrāciju, nenorādot iemeslus, arī tad, ja Zirgs iepriekš bijis atlasīts Izsolei. BHS nekad nav pienākuma atlīdzināt Pārdevējam nekādas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar Reģistrāciju un/vai atlasi, izņemot gadījumus, kad tas ir noticis BHS nolaidības dēļ.

1.13. Nosacījumi un prasības, ko BHS piemēro attiecībā uz Zirgu, Reģistrāciju un Pārdevēju Izsoles kontekstā, ir paredzēti tikai nolūkā nodrošināt pienācīgu Izsoles norisi. 

1.14. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā BHS noteiktajā termiņā sniedz visu BHS pieprasīto informāciju un dokumentus. Pārdevējs atbild par BHS sniegtās informācijas un dokumentu (to kopiju) pareizību un pilnīgumu.

1.15. Pārdevējam ir pienākums sniegt BHS patiesu un pilnīgu informāciju par Izsoles priekšmetu, nenoklusējot trūkumus vai tādu informāciju, kas varētu ietekmēt Pretendentu viedokli par Izsoles priekšmeta vērtību, piemērotību vai pieņemamām īpašībām, kvalitātēm. Pārdevējam ir pienākums nekavējoties paziņot, ja mainās tā iepriekš sniegtā informācija vai Pārdevējs uzzina jaunu informāciju, kas varētu būt vērtējama kā nozīmīga (varētu ietekmēt Izsoles objekta pārdošanas cenu (vērtību)) vai mainās Izsoles priekšmeta stāvoklis.

2. MAKSA UN PĀRDEVĒJA MAKSĀJUMU SAISTĪBAS 

2.1. Uz katru Izsoles priekšmetu, kas ir reģistrēts un pieņemts Izsolei, attiecas vienreizējā neatlīdzināma Reģistrācijas maksa, kas tiek samaksāta BHS uz rēķina pamata. Rēķins par reģistrāciju tiek izrakstīts Pārdevējam uzreiz pēc pieteikuma apstiprināšanas. BHS nosaka sekojošas reģistrācijas maksas izsoles priekšmetiem:

·       Par 3 gadus veciem un vecākiem zirgiem: EUR 100, neskaitot 21% PVN, par vienu ierakstu.

·       Par vaislas ķēvēm, jaunzirgiem vai ponijiem 75 EUR, neskaitot PVN, par vienu ierakstu.

·       Par kumeļiem/embrijiem/sēklu: 50 EUR. Neskaitot PVN, par vienu ierakstu.

2.2.   Reģistrācijas maksa jāsamaksā pirms Izsoles priekšmeta publicēšanas tiešsaistes izsoles katalogā (Izsoles mājaslapā). Ja Pārdevējs noteiktā termiņā nesamaksā Reģistrācijas maksu, BHS ir tiesības atsaukt Izsoles priekšmeta pieņemšanu, Izsoles priekšmets netiek publicēts tiešsaistes izsoles katalogā un nepiedalās Izsolē.

3. GARANTIJA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA 

3.1. Pārdevējs garantē Pircējam, kā arī BHS, ka Izsoles priekšmets reģistrācijas brīdī un arī pēc tam: 

 • Pieder pārdevējam, par Izsoles priekšmetu nav  strīda un uz Izsoles priekšmetu neattiecas citu trešo personu īpašuma tiesības vai citas tiesības, kas nepieļautu Izsoles priekšmeta pārdošanu vai piedāvāšanu Izsolē.
 • Nav apgrūtināts, t.sk., nav ieķīlāts un Izsoles priekšmets var tikt brīvi atsavināts.
 • Ka tas var nodot Pircējam brīvas un neapgrūtinātas īpašumtiesības uz Zirgu, Embriju vai Sēklu. 
 • Ka Zirgs un/vai – implantēta Embrija gadījumā – surogātķēve ir brīva no aizliegtām vielām, kas iekļautas Federation Equestre International (FEI)  jaunākajā Zirgiem aizliegto vielu sarakstā (EPSL) un publicētas FEI mājaslapā (www.FEI.org) gan atlases procesa laikā, gan Izsoles laikā un piegādes brīdī. Atlases procesa laikā un pirms Izsoles BHS ir tiesīga noņemt asins vai urīna paraugus, lai veiktu pārbaudi uz aizliegtām vielām. 
 • Testu (rezultātu) vispusīgumu. Pārdevējs pasargā un atlīdzina BHS jebkādas pretenzijas, neatkarīgi no to apjoma un rakstura, un neatkarīgi no pretenziju iesniedzēja, par jebkādu Izsoles laikā vai pēc tās atklātu neatbilstību attiecībā uz pārdoto Zirgu vai citu Izsoles priekšmetu.

3.2. Pircējam ir pienākums pasargāt un atlīdzināt BHS visas Pircēja un/vai trešās personas (vai personu) iesniegtas pretenzijas sakarā ar to, ka Pārdevējs nepilda šajos noteikumos norādītās garantijas. 

3.3. Ja tiek noskaidrots, ka Zirgs ir saņēmis aizliegtas vielas, Pārdevējam ir pienākums nekavējoties pieņemt Zirgu atpakaļ. Visas ar to saistītās izmaksas jāsedz Pārdevējam. Pārdevējs saglabā pienākumu pret BHS izpildīt visas savas maksājumu saistības, kas izriet no līguma un šiem Vispārīgajiem noteikumiem. 

4. IZSOLE BEZ REZULTĀTA

4.1.   Gadījumā, ja Izsolē nav veikti solījumi par Izsoles priekšmetu, uzskatāms, ka Izsole beigusies bez rezultāta. 

4.2.   Gadījumā, ja Izsolē veikti solījumi, kur Cenas piedāvājums ir mazāks kā mērķa cena, kas paredzēta Pārdevēja un BHS Pakalpojuma Līgumā, tad BHS piedāvā Pārdevējam piekrist Izsoles priekšmeta pārdošanai par augstāko solījumu. Pārdevējam sava atbilde jāsniedz 2 (divu) darba dienu laikā. Ja BHS nav saņēmis apstiprinājumu no Pārdevēja, tiek pieņemts, ka Pārdevējs nav piekritis pārdot Izsoles priekšmetu zem mērķa cenas un uzskatāms, ka Izsole beigusies bez rezultāta.

4.3.   Ja Izsole beigusies bez rezultāta, tad Pārdevējs maksā BHS Komisijas atlīdzību par pakalpojumu, kas tiek aprēķināta šādā apmērā: 

·       Gadījumā, ja Izsolē nav bijis neviens solījums, tad Komisijas maksu aprēķina 3% apmērā no Izsoles priekšmeta sākumcenas. 

·       Gadījumā, ja Izsolē bijuši solījumi, kuri nav sasnieguši mērķa cenu un Pārdevējs nav piekritis pārdošanai, tad Komisijas maksa tiek aprēķināta 5% apmērā no augstākā Izsolē fiksētā solījuma. 

4.4.   Ja solījumus izteicis Pārdevējs vai ar to saistītās personas, tad pārdošana var notikt pēdējam pārsolītajam Pretendentam Vispārējos noteikumos paredzētajā kārtībā. Šādā gadījumā Komisijas atlīdzība par pakalpojumu tiek aprēķinātas no augstākā fiksētā solījuma, arī tādā gadījumā, ja to izdarījis Pārdevējs vai ar Pārdevēju saistītas personas. 

5. JA REĢISTRĒTS ZIRGS NEPIEDALĀS IZSOLĒ

5.1. Ja reģistrēts Izsoles priekšmets – Zirgs/Kumeļš, Embrijs vai Sēkla – nepiedalās Izsolē un Pārdevējs par to neziņo vai neatsauc reģistrēto Izsoles priekšmetu vismaz septiņas (7) kalendāra dienas pirms Izsoles sākuma, papildus Reģistrācijas maksai Pārdevējs maksā BHS līgumsodu EUR 1.000,00 apmērā par katru Zirgu/Kumeļu un EUR 500,00 par Embriju un/vai Sēklas porciju, par ko BHS izraksta atbilstošu rēķinu un tas ir apmaksājams nekavējoties. 

5.2. Šī punkta 5.1. apakšpunktā norādītais līgumsods nav piemērojams gadījumā, ja Izsoles priekšmets nespēj piedalīties Izsolē. Tikai tad, ja Pārdevējs var pierādīt, iesniedzot licencēta veterinārārsta izsniegtu veterinārārsta ziņojumu par to, ka Zirgs/Kumeļš, Embrijs un Sēkla objektīvu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ nespēj piedalīties Izsolē, šī punkta 5.1. apakšpunktā norādītais līgumsods nav piemērojams. 

5.3. BHS vienmēr var atteikt Izsoles priekšmeta nepiedalīšanos, ja nav izpildītas augšminētās prasības, vai citu iemeslu dēļ, ko nosaka BHS. BHS nekad nav pienākuma maksāt atlīdzību ne par kādiem zaudējumiem un/vai izmaksām, kas Pārdevējam rodas tāda lēmuma rezultātā šī punkta izpratnē. 

5.4.   Pārdevējam ir tiesības atsaukt zirgu no Izsoles septiņas (7) dienas pirms izsoles norises datuma, paziņojot par to BHS rakstiskā veidā (pa e-pastu vai vēstulē). Atsaukuma gadījumā šo Noteikumu un nosacījumu 2.1. punktā norādītā reģistrācijas maksa netiek atlīdzināta.

5.5.   Pārdevējs ir atbildīgs par saistībām, t.sk., zaudējumu atlīdzināšanu Pretendentam, ja Izsoles priekšmets netiek pārdots, nodots Pircējam vai tiek atsaukts no Izsoles neievērojot 5.4.punkta noteikumus.

5.6.   Izsoles priekšmetam var tikt noteikta mērķa cena, kas ir konfidenciāla summa par kuru vienojas BHS un Pārdevējs un kuru nesasniedzot Pārdevējam nav Izsoles priekšmeta pārdošanas pienākums. Ja Pārdevējs un BHS ir vienojušies par Izsoles priekšmeta mērķa cenu, kas atšķiras no Izsoles priekšmeta sākuma cenas, tad līdz Izsoles noslēgumam Pārdevējs un BHS apņemas ievērot mērķa cenas konfidencialitāti un to neizpaust trešajām personām.

6. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN PIRKUMA NODOŠANA PĒC IZSOLES

6.1. BHS kā starpnieks nodrošina, lai Pircējs, kas nosolījis visaugstāko cenu, aizpilda un paraksta Pirkuma līguma nodomu aktu (Purchase Agreement Statement) un veic Pirkuma summas pilnu samaksu, rīkojoties Pārdevēja vārdā uz Izsoles Pakalpojuma līguma pamata.

6.2. Zirgus un citus Izsoles priekšmetus nevar nodot Pircējam, pārvadātājam vai citām trešajām personām, kamēr BHS nav rakstiski apstiprinājusi, ka maksājums pilnā apjomā ir ieskaitīts BHS kontā.

6.3. BHS centīsies iekasēt no Pircēja pienākošos summu 15 dienu laikā pēc izsoles. Tomēr BHS neatbild par iekasēšanu un neuzņemas atbildību, ja Pircējs neveic maksājumu jebkāda iemesla dēļ. Pārdevējs viennozīmīgi atzīst un piekrīt, ka BHS neatbild par nespēju izsekot Pircēja identitāti vai par to, ka Pircējs neveic maksājumu.

6.4. Pēc tam, kad maksājums pilnā apjomā saņemts no Pircēja BHS bankas kontā, BHS nosūta Pārdevējam un Pircējam abu pušu kontaktinformāciju, lai organizētu Zirga/Kumeļa (vai cita nosolīta Izsoles priekšmeta) nodošanu/piegādi/saņemšanu.

6.5. Gadījumā, ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam jāizraksta gala pārdošanas rēķins uz Pircēja vārda. Privātas pārdošanas gadījumā Pārdevējs sastāda Pārdošanas līgumu starp Pārdevēju un Pircēju.

6.6. Zirga piegāde/saņemšana un nodošana notiek uz Pircēja rēķina, uz to risku un atbildību saskaņā ar to savstarpēju vienošanos. Pārdevējs sniedz palīdzību, kādu var pamatoti sagaidīt, un rūpējas par izsoles priekšmetu līdz tā saņemšanai kā krietns saimnieks.

6.7. BHS samaksā Izsoles priekšmeta pārdošanas summu Pārdevējam 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemts rakstisks pierādījums par zirga nodošanu Pircējam un par ko BHS tiek nosūtīts Pircēja un Pārdevēja savstarpēji parakstīts piegādes akcepts (delivery note).  

6.8. BHS var aizturēt pārdošanas summas samaksu Pārdevējam, ja ir radušās šaubas par Izsoles priekšmeta pienācīgu nodošanu Pircējam vai saņemti ticami iebildumi par Izsoles priekšmeta neatbilstību vai trūkumiem, kuru rezultātā Pircējs var prasīt samaksātās pirkuma maksas atmaksāšanu. Šādā gadījumā BHS sadarbojas ar Dalībniekiem, lai iespējami ātri atrisinātu situāciju.

6.9. Pēc izsoles slēgšanas BHS nepublicē nekādus publiskus sarakstus ar cenām un/vai individuālu Pircēju vai Pārdevēju vārdiem.

6.10. Pārdevējs ar piesakot Izsoles priekšmetu Izolē, nodod tiesības BHS Pārdevēja vārdā izteikt Pircējam Izsoles rezultātu apstiprinājumu, t.i., sniedzot paziņojumu Pretendentam par to, ka Izsoles priekšmets, par ko Pretendents ir piedāvājis cenu, ir piešķirts Pretendentam, kurš kļūst par Izsoles priekšmeta Pircēju.

6.11. Pārdevējs nodrošina savlaicīgu informācijas sniegšanu un BHS pārstāvim iespēju būt klāt pie Izsoles priekšmeta nodošanas, ja šādu prasību izteicis BHS. 

7. PAPILDUS NOTEIKUMI 

7.1. Pārdevējs nodrošina, ka BHS nodotā un Izsoles mājaslapā publicējamā informācija (t.sk., foto, video materiāli) nepārkāpj trešo personu autortiesības un Pārdevējs ir saņēmis visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas vai licences, par intelektuālā īpašuma izmantošanu (tajā skaitā, reklāma ievēro visas mantiskās autortiesības un blakustiesību subjektu (ieskaitot trešo pušu) mantiskās tiesības uz šiem materiāliem un jebkuru tā daļu). BHS ir tiesības paļauties, ka no Pārdevēja saņemtā informācija un dokumenti, kas nav īpaši marķēti kā konfidenciāli, var tikt publicēti Izsoles mājaslapā un/vai nodoti Pretendentiem un Pircējam.

7.2. Pārdevējs uzņemas pilnu atbildību par BHS nodotās un Izsoles mājaslapā publicējamās informācijas saturu, kā arī atbrīvo BHS no atbildības trešo personu priekšā, tai skaitā arī jautājumos par intelektuālā īpašuma tiesībām, un sedz visus BHS radušos zaudējumus gadījumā, ja trešā persona vēršas pret BHS saistībā ar informācijas saturu vai pasniegšanas veidu. BHS nav atbildīga par trešo personu pretenzijām pret Pārdevēju sakarā ar informācijas izvietošanu Izsoles mājaslapā.

7.3. Pārdevējs pats uz sava rēķina sedz izdevumus (ja tādi rastos) par nepieciešamo Izsoles priekšmeta pārbaužu veikšanu, kā arī par vizuālo materiālu sagatavošanu (piemēram, fotogrāfa vai videoperatora pakalpojumi, satura apstrāde u.tml.), izņemot, ja Pārdevējs un BHS vienojas savādāk.

7.4. Pārdevējs iesniedzot materiālus BHS, nodod BHS visas Pārdevēja kā autora mantiskās tiesības uz iesniegtajiem informatīvajiem materiāliem, t.sk., lai būtu iespējama to publicēšana Izsoles mājaslapā, kā arī jebkādos mārketinga materiālos vai reklāmas kanālos. Minētās tiesības ietver tiesības izziņot, publiskot, pārpublicēt un izmantot saturu (darbu) jebkādā veidā (t.sk., pilnībā vai daļēji), nodot autora mantiskās tiesības tālāk trešajām personām, izdot jebkādas licences un sublicences, šīs BHS tiesības nav teritoriāli ierobežotas. Minētās tiesības tiek nodotas kā vienkāršā licence (izmantot darbu vienlaikus ar Pārdevēju kā autoru vai citām personām). Pārdevējs kā autors saglabā visas normatīvajos aktos noteiktās autora personiskās tiesības attiecībā uz darbu, bet apņemas tās neizmantot veidā, kas traucē BHS darbībai vai Izsoles mērķu sasniegšanai.

7.5. Pārdevējs uzņemas atbildību, ja tāda izriet no tā sniegtās informācijas par Izsoles priekšmetu un attiecas uz maldinošas reklāmas vai aizliegtas komercprakses pārkāpumiem.

7.6. Gadījumos, ja Pircējs ir fiziska persona, kas nav saimnieciskās darbības veicējs, Pārdevējs nodrošina, ka pie pirkuma darījuma tiek ievērots patērētāju tiesību aizsardzības regulējums, ja tas ir attiecināms.

7.7. BHS var neizvietot Izsoles mājaslapā visu Pārdevēja sniegto informāciju, ja tās tehniskais formāts vai kvalitāte neatbilst Izsoles mājaslapas prasībām, informācija ir pārāk apjomīga, iespējami maldinoša, maznozīmīga vai citos BHS noteiktajos gadījumos.

7.8. Jebkādu Pārdevēja vispārīgo darījuma noteikumu vai nosacījumu piemērošana ir viennozīmīgi noraidīta un netiek attiecināta uz dalību Izsolē un/vai Izsoles priekšmeta pārdošanu.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI – BALTIJAS ZIRGU IZSOLE

C DAĻA – Papildu noteikumi Pretendentiem/Pircējiem

Ja Izsoles dalībnieks ir Pretendents/Pircējs, uz to attiecas Vispārīgie noteikumi Pretendentam/Pircējam, kas iekļauti šajā Vispārīgo noteikumu un nosacījumu C daļā, kā arī Vispārīgie noteikumi, kas iekļauti šajā Vispārīgo noteikumu un nosacījumu A daļā, D daļā un E daļā.

1.     SOLĪŠANA UN APSTIPRINĀŠANA

1.1.   Pretendentam ir pienākums ievērot BHS vai tās vārdā sniegtos norādījumus un rīkojumus.

1.2.   BHS patur tiesības atteikt vai vienpusēji izbeigt apstiprinājumu Izsolei un Pretendenta (turpmāku) dalību pēc saviem ieskatiem. BHS nereģistrē dalībai Izsolē personas, kas iepriekš nav pildījušas saistības Izsoļu vietnē, neatļautā veidā centušās ietekmēt Izsoles rezultātus vai nav sniegušas pienācīgu identificējošo informāciju.

1.3.   Apstiprināšana BHS noteiktā veidā ir nepieciešama dalībai kā Pretendentam tiešsaistes izsolē. Pirms piedalīšanās tiešsaistes izsolē Pretendentam jāreģistrējas Izsoles mājaslapas izsoles platformā. Pretendentam tiks piešķirts stingri personīgs lietotājvārds un parole, kas ļaus piekļūt solīšanas sistēmai. Pretendents atbild par visām Tiešsaistes izsolē notiekošām darbībām Pretendenta lietotājvārda un paroles izmantošanas rezultātā. Cenu piedāvājumi tiek iesniegti digitāli. Augstākā piedāvātā cena par katru Izsoles priekšmetu – Zirgu/Kumeļu, Embriju vai Sēklu – tiks reģistrēta Izsoles mājaslapā. Cenas piedāvājumu Pretendents nevar atsaukt vai mainīt.

1.4.   Dalība izsolē norāda, ka Pretendents/Pircējs viennozīmīgi un bez iebildēm piekrīt šiem Izsoles noteikumiem un nosacījumiem un šādām papildu izmaksām:

·       Izsoles Komisijas maksa 7,5% apmērā no Izsoles gala summas (plus Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek piemērots pēc likmes 21%), kas pienākas BHS (“Komisijas maksa”); 

·       Un Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek piemērots Izsoles gala summas pēc likmes 21% (ja tas ir piemērojams atbilstoši Pārdevēja un Pircēja jurisdikcijai).

1.5.   Pretendenta izteikts cenas piedāvājums uzskatāms par pirkšanas piedāvājumu Pārdevējam. Pretendentam ir saistošs cenas piedāvājums, kas uzskatāms par neatsaucamu un bez nosacījumiem. Tiek uzskatīts, ka katrs Pretendents, kurš izsaka cenas piedāvājumu, veic solīšanu vai pirkšanu savā vārdā, un Pretendents ir personīgi atbildīgs pret BHS un (pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas) pret Pārdevēju par visām saistībām, kas izriet no tā cenas piedāvājuma BHS un Pārdevējam. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad Pretendents, kurš izsaka cenas piedāvājumu, paziņo, ka izsaka to trešās personas vārdā. 

1.6.   Ienākošo cenas piedāvājumu prioritāte tiek stingri noteikta to ienākšanas laika secībā.

1.7.   Izsakot cenas piedāvājumu tiešsaistes izsolē, Pretendents nevar atsaukties uz solīšanas kļūmēm, sakaru traucējumiem, pārrakstīšanās kļūdām vai kļūdu cenas piedāvājuma izteikšanā tiešsaistes izsolē. Pretendentam jāpieņem jebkādi ar tiešsaistes izsoli iespējami saistīti īpaši apstākļi, tai skaitā tehniskas kļūmes, kas liedz savlaicīgi izteikt cenas piedāvājumu. Neskarot Vispārīgo noteikumu un nosacījumu 10. punktu, BHS nekad nav atbildīga pret Pretendentu par zaudējumiem, kas rodas šī punkta noteikumu rezultātā. 

1.8.   Jebkādu Pircēja vispārīgu noteikumu un nosacījumu piemērošana ir viennozīmīgi noraidīta un netiek attiecināta uz dalību Izsolē un/vai Izsoles priekšmeta pirkšanu.

1.9.   Ja Pretendents Izsoles norises laikā izteicis augstāko solījumu, bet tas bijis zem paredzētās Izsoles priekšmeta mērķa cenas, tad šāds solījums nenodrošina Pretendentam Izsoles priekšmeta pirkšanas tiesības. Tomēr izteiktais solījums ir saistošs Pretendentam un Pārdevējs Vispārīgos noteikumos noteiktā kārtībā var lemt par solījuma pieņemšanu.

1.10.                Pretendents un Pircējs apņemas netraucēt normālu Izsoles norisi, neveikt nesankcionētu iejaukšanos Izsoļu platformas darbībā un IT sistēmā. Pircējs apņemas neveikt darbības, lai apietu BHS Izsoļu norisi, t.sk., ir aizliegtas vienošanās par cenu ar citiem Pretendentiem, Izsoles priekšmeta tieša pirkšanas piedāvāšana Pārdevējam u.tml.

1.11.                Nav atļauta automātisku rīku izmantošana dalībai izsolē, solījumu izteikšanai vai informācijas apkopošanai un iegūšanai no Izsoles mājaslapas.

2.     PIRCĒJA IDENTITĀTES PĀRBAUDE

2.1. BHS ir tiesīga pārbaudīt attiecīgi Pretendenta un Pircēja identitāti pirms un pēc Pirkuma līguma noslēgšanas. Šajā pārbaudē tiek novērtēta Pircēja identitāte atbilstoši spēkā esošajiem likumiem (tai skaitā, bet ne tikai, naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju likumiem). Pretendentam/Pircējam ir pienākums šādas pārbaudes laikā nodrošināt pamatotu sadarbību un nepieciešamās informācijas sniegšanu. 

2.2. Izsolē pārdodamā Zirga, Kumeļa, Embrija vai sēklas Pirkuma līgumu Izsoles noslēgumā aizpilda un paraksta Pircējs vai persona, kas attālināti veic solīšanu Pircēja vārdā, norādot visas nepieciešamās ziņas. Šīs ziņas kalpo par pamatu augšminētajai identitātes pārbaudei, ko BHS veic gan pirms Izsoles, gan pēc tās.

2.3. Pilnīgas un savlaicīgas informācijas nesniegšana BHS var būt par pamatu Pretendenta Cenas piedāvājuma (solījuma) anulēšanai, kā arī turpmākam liegumam dalībai BHS organizētajās izsolēs. Šādā gadījumā jebkuri Pretendenta vai Pircēja veikti maksājumi netiek atmaksāti.

2.4. Pircējs nodrošina, ka Izsoles priekšmeta un BHS pakalpojumu apmaksai izmantotie naudas līdzekļi ir legāli.  Pircējs atbild par zaudējumiem un sekām, ja samaksai izmantotie naudas līdzekļi tiek iesaldēti, konfiscēti vai atzīti par noziedzīgi iegūtiem. Ja BHS vai Pārdevēja kredītiestāde pieprasījusi papildus informāciju saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un proliferācijas finansēšanas novēršanas regulējumu vai starptautisko vai nacionālo sankciju ievērošanas prasībām, Pircējs sadarbojas un nekavējoties sniedz kredītiestādei visu nepieciešamo informāciju.

2.5. BHS ir tiesīga pieprasīt, un Pircējs apņemas nekavējoties pēc BHS pieprasījuma iesniegt BHS pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Izsoles nodrošināšanai, īpašuma tiesību uz Izsoles priekšmetu nodošanai vai ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu izpildei, tajā skaitā, bet ne tikai Pircēja izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus.

3. ATCEĻOŠI NOSACĪJUMI BHS INTERESĒS

3.1. Pirkuma līgums tiek noslēgts ar atliekošu nosacījumu, ka tad, ja 2. punktā aprakstītā pārbaude parāda, ka pārdošana Pircējam nav klasificējama kā pārdošana Pircējam ar labu reputāciju, tai skaitā uz sankciju likumdošanas pamata, BHS var vienpusēji atcelt Pirkuma līgumu (Pārdevēja vārdā). Šis atliekošais nosacījums jāizmanto BHS nosūtot rakstisku paziņojumu Pircējam ar kopiju Pārdevējam. Pārdevējs šajā sakarā ir piešķīris BHS neatsaucamas tiesības. 

4. PIRKUMA LĪGUMA IZBEIGŠANA

4.1. Pircējam saglabājas pienākums pret BHS samaksāt Izsoles izmaksu maksu, un Pārdevējam saglabājas pienākums pret BHS samaksāt Reģistrācijas maksu, neskarot nekādas citas tiesības, kādas šādā gadījumā ir BHS. 

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Pircējs apņemas savlaicīgi pieņemt Izsoles priekšmetu un veikt tā pārbaudi Izsoles notikumos noteiktajā termiņā.

5.2. Pretendents vai Pircējs nekavējoties paziņo BHS, ja tam ir pamats uzskatīt, ka Izsoles mājaslapā publicētā vai Pārdevēja sniegtā informācija ir kļūdaina, vai tiek novēroti Izsoles mājaslapas darbības traucējumi.

5.3. Pircējs sedz visus ar Izsoles priekšmeta pārvietošanu saistītos nodokļu un nodevu maksājumus, t.sk., izdevumus par Izsoles priekšmeta obligātajām pārbaudēm un par preču importu maksājamiem nodokļiem. 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI – BALTIC HORSE IZSOLE

D DAĻA – Papildu noteikumi par zirgiem un kumeļiem

Ja Zirgs vai Kumeļš tiek pieņemts Izsolei, papildus Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem tiek piemēroti šajā Vispārīgo izsoles noteikumu D daļā ietvertie, konkrētie papildu nosacījumi. 

1. REĢISTRĀCIJA UN ATLASE 

1.1. Izsolei reģistrētiem Zirgiem jābūt:

1.1.1. Brīviem no redzamām kaitēm, tai skaitā, bet ne tikai, no tādām steliņģa vainām kā gaisa sūkšana, sistemātiska šūpošanās, staigāšana pa steliņģi vai steliņģa graušana, ja vien par to nav iepriekš paziņots, un tie nedrīkst būt nomierināti, intubēti vai saņēmuši citas manipulācijas, operācijas vai ārstēšanu no defektiem elpceļos,

1.1.2. Atzītiem par pieņemamiem serteficētā veterinārārsta veiktas pārdošanas apskates laikā, par ko Pārdevējs iesniedz BHS veterinārārsta ziņojumu, reģistrējot Zirgu vai Kumeļu Izsolei.

1.2.   Visiem pieaugušiem Zirgiem Izsolē jābūt:

1.2.1.Klīniski izmeklētiem (45 dienu laikā pirms izsoles);

1.2.2.Sporta zirgu gadījumā – radiogrāfiski izmeklētiem (12 mēnešu laikā pirms izsoles), un tiem jābūt nesen apstiprinātiem sporta nolūkiem. 

1.2.3.Saņēmušiem pamata vakcināciju un brīviem no tādām infekcijas slimībām kā ienāši, sēnīšu infekcijas, par ko zirga pasē jābūt attiecīgai veterinārārsta atzīmei.

1.3.   Visiem Kumeļiem jābūt:

1.3.1.Brīviem no redzamām kaitēm, tai skaitā (bet ne tikai) no uzvedības problēmām (stable vices); 

1.3.2.Klīniski pārbaudītiem uz acu, sirds, plaušu, zobu, bet ērzeļa gadījumā – arī ģenitāliju anomālijām;

1.3.3.Veterinārās klīniskās izmeklēšanas vetārsta ziņojums jāiesniedz BHS, reģistrējot kumeļu Izsolei. 

1.4.   Ja attiecīgajam Zirgam vēl nav veikta apskate, tas jādara brīvi izvēlētam veterinārārstam pēc Pārdevēja rīkojuma un uz tā rēķina. Apskates un ziņojumi jānosūta BHS publicēšanai (vēlams angļu valodā) tiešsaistes Izsoles katalogā.

1.5.   Arī medicīniskie izmeklējumi (klīniskais ziņojums, radiogrāfiskās izmeklēšanas ziņojums un attēlu komplekts) jāiesniedz savlaicīgi un pilnā apjomā pa e-pastu vai WeTransfer (https://wetransfer.com) standarta digitālā, lasāmā formātā (jpeg, png, pdf, dicom). Ja apskates/rentgenogrāfija vēl nav veikta, lūdzam informēt mūs uz info@baltichorse.auction alternatīva risinājuma piemeklēšanai.

1.6.   Pārdevējs patstāvīgi atbild par Zirga/Kumeļa datu pareizību un to, lai visa iesniegtā informācija ir patiesa un pareiza. Pārdevējam ir pienākums apstiprināt tiešsaistes Izsoles kataloga ierakstu pēc Zirga/Kumeļa publicēšanas un savlaicīgi informēt BHS jebkādu kļūdu gadījumā. BHS nekādā veidā neatbild par iespējamām kļūdām, izlaidumiem vai informācijas trūkumu par Zirga/Kumeļa stāvokli, kas hipotētiski var ietekmēt Izsoles norisi saistībā ar konkrēto Izsoles priekšmetu. 

1.7.   Pārdevējs atbild par pareizas uzņēmuma informācijas iesniegšanu, tai skaitā, bet ne tikai, tiesisko statusu, uzņēmuma vai personas datiem, valsts reģistrācijas numuru vietējā jurisdikcijā, PVN statusu un jebkādām citām ziņām vai atsauksmēm, ko BHS var pieprasīt Izsolei pieteiktā Zirga/Kumeļa reģistrācijas procesā.

1.8.   Pārdevējs saglabā atbildību par Zirga uzraudzību un rūpēšanos par to pēc Reģistrācijas Izsolei.

1.9. Pirms Izsoles sākuma var būt nepieciešami izmēģinājumi jāšanas sporta zirgiem, un tādā gadījumā BHS sazināsies ar pārdevēju un vienosies par izmēģinājuma datumu, laiku un vietu, un Pārdevējs savu iespēju robežās veicinās BHS pieprasīto izmēģinājumu. 

1.10. Pārdevējam ir pienākums iesniegt pārdošanas atbalsta materiālus par savu Zirgu/Kumeļu pietiekamā apjomā, piemēram, bet ne tikai, prezentācijas fotoattēlus, video, ģeneoloģiju, sacīkšu rezultātus un citu būtisku informāciju pilnīgas un patiesīgas prezentācijas sagatavošanai par Zirgu/Kumeļu.  

2. NODOŠANA

2.1. Pircējam ir pienākums pieņemt nopirkto Izsoles priekšmetu valdījumā BHS/Pārdevēja norādītā vietā un 10 dienu laikā pēc izsoles, uzrādot derīgu identifikācijas dokumentu, bet tikai pēc tam, kad Pircējs ir samaksājis visas Vispārīgo noteikumu un nosacījumu A daļas 7.4. punktā norādītās pirkuma summas pilnā apjomā. 

2.2.   Transportēšanas izmaksas un iespējamās saistītās izmaksas, piemēram, par veselības sertifikātiem, spalvas īpatnībām, asinsanalīzēm vai karantīnu, sedz Pircējs.  

2.3. Nopirktā Zirga nodošana notiek, pieņemot Zirgu Pārdevēja telpās vai (stallī) pēc Pārdevēja norādītas adreses, ja Pārdevējs un Pircējs nevienojas citādi.

2.4. Nopirkta Kumeļa nodošana notiek, Pārdevējam veicot piegādi Pircējam Pircēja un Pārdevēja saskaņotā laikā. Kumeļa nodošana notiek, kad kumeļš sasniedz 5 mēnešu vecumu, bet ne vēlāk kā pēc 5,5 mēnešu vecuma sasniegšanas. Pircējam nav jāmaksā Pārdevējam nekāda atlīdzība par laika periodu līdz nodošanai. 

3. RISKU PĀREJA

3.1.   Visi ar nopirkto Izsoles priekšmetu saistītie riski pāriet pie Pircēja uzreiz pēc tam, kad ir apstiprināti Izsoles rezultāti un visi pienākumi un saistības, kā arī visi riska faktori pāriet pie attiecīgā Pircēja. Pircējs nekavējoties uzņemas atbildību par BHS un Pārdevēja pasargāšanu no jebkādiem trešo personu prasījumiem.

3.2. Kumeļu tiešsaistes izsoles gadījumā ar Kumeļu saistīto risku pāreja notiek šādā veidā:

3.2.1. Ja noslēgts Pirkuma līgums par Kumeļu, kas tajā laikā ir 5 mēnešus vecs vai vecāks, ar kumeļu saistītie riski pāriet pie Pircēja faktiskās nodošanas laikā, vienojoties par to, ka kumeļš tiks piegādāts Pircējam ne vēlāk kā divas nedēļas pēc Tiešsaistes izsoles (un risku pāreja pie Pircēja notiek ne vēlāk kā tajā laikā). Tādējādi piegādes brīdī pie Pircēja pāriet visi ar kumeļu saistītie riski, tai skaitā visi (finansiālie) pienākumi un saistības.

3.2.2. Ja noslēgts Pirkuma līgums, par Kumeļu, kas pārdošanas laikā ir jaunāks par 5 mēnešiem, Kumeļš netiek piegādāts līdz brīdim, kad Kumeļš sasniedz vismaz 5 mēnešu vecumu, un Pārdevējs saglabā atbildību par izsolē iegādātā/nopirktā kumeļa zaudējumu un/vai tam nodarītu kaitējumu līdz brīdim, kad Kumeļš sasniedz 5 mēnešu vecumu, un no 5 mēnešu vecuma riski pāriet pie Pircēja. Neskarot iepriekš minēto, Pārdevējam ir pienākums atstāt pārdoto kumeļu pie mātes līdz 5 mēnešu vecuma sasniegšanai; Pircējam nav jāmaksā nekāda atlīdzība, un Pārdevējam ir pienākums nodrošināt Kumeļa nodošanu Pircējam, pirms Kumeļš sasniedz 5,5 mēnešu vecumu. 

3.3. Neskarot pārējos šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu punktus, Pircējam un Pārdevējam ir pienākums uzņemties atbildību par BHS pasargāšanu pret visiem trešo personu prasījumiem, kas saistīti ar 3. punkta noteikumu neievērošanu.

PART F, as an ADDENDUM to GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR BHA https://baltichorse.auction/conditions

BHA online sales platform for horses

 1. Baltic Horse Sales Limited Liability Company, registered in Riga, Latvia under company registration ID 40103356700, in case that this Company facilitates the Baltic Horse Auction and the Online Sales Platform Auction service, hereinafter referred to as BHS;
 2. BHS is providing a service for Sellers and Buyers to present for sales, bid and buy the horses / foals / embryos, by means of online bidding, hereinafter referred to as BHA Online Sales Platform.
 3. Participation in BHA Online Sales Platform for horses is voluntarily, and implies the explicit and unreserved knowledge and acceptance of these sales conditions.
 4. The Buyer must register via the BHA Online Sales Platform for horses’ website before submitting bids.
 5. The horses / foals / embryos are sold in the condition they are in, at the time of publishing on the BHA Online Sales Platform for horses.
 6. The seller accepts the terms and conditions (€ 100,- excl. VAT to be paid upon registration when selling the horse via the website) and confirms to have understood them by completing the registration form of the BHA Online Sales Platform for horses.
 7. After the Seller has confirmed the Bid offered by the Buyer, the Buyer will pay the final horse / foal / embryo price (including or excluding the VAT, depending on the Buyer status) + the BHS Auction commission of 10% + the commission VAT of 21%), the amount being calculated on the final highest bid offered and accepted by the Seller.
 8. The Seller gives the Bidder the opportunity, if desired, to view horses / foals offered for sale prior to a sale, by appointment via BHS only.
 9. The sale is effected according to Latvian law by acceptance of the offer by the Seller and after payment of the invoice amount via the BHS escrow account.
 10. Bids and payments are made in €.
 11. Buyer agrees to pay for the horse / foal / embryo if it is the highest bidder. It is not possible to withdraw a placed bid.
 12. The Seller has 8 hours to accept the offer or make a counter-offer. After these 8 hours, the offer will expire.
 13. An offer accepted by the Seller for a horse / foal / embryo will result in a binding agreement. The buyer undertakes to actually complete the purchase. By submitting a bid, the bidder undertakes to pay the invoice amount. The purchase price is calculated by multiplying the sales price with any applicable VAT and the Auction Commission + 21% VAT. The total becomes the invoice amount that is issued by BHS towards the Buyer.
 14. The purchase price is immediately due upon allocation of the horse / foal / embryo. As soon as the Seller has accepted the offer, the Buyer will receive an invoice from BHS with the amount to be paid.
 15. Any liability with regard to the sold horses / foals / embryos is transferred to the Buyer 5 days after acceptance of the offer. The legal agreement lies directly between the Buyer and the Seller, with due observance that vis-à-vis the Buyer, not the BHS, but the Seller is liable for any shortcoming that the animals may display after the sale.
 16. The ownership of the horses / foals / embryos transfers to the Buyer at the time of payment of the invoice amount as issued by the BHS.
 17. After the total invoice amount has been transferred to the BHS account, BHS will then share the Seller contact details with the buyer for arranging of the delivery of the horse/foal/ambryo. 
 18. Delivery will only take place in consultation between the Buyer and the Seller, directly. 
 19. Transport costs are at the expense of the Buyer and by a separate agreement between the Seller and the Buyer, with no involvement of BHS or BHA Online Sales Platform whatsoever.
 20. In principle, a foal is delivered after the foal has reached the age of 5 months. The Seller is obliged to leave a sold foal with the mother up to the age of 5 months without the Buyer being obliged to pay any compensation for this. Until the moment of actual delivery to the Buyer, the Foal remains at the expense and risk of the Seller.
 21. When a foal is delivered in consultation that is younger than 5 months, the risk immediately transfers to the Buyer upon delivery.
 22. Foals are at least good halter tame at delivery.
 23. If the horse / foal / embryo is sold abroad, it must be accompanied by export documents approved by a licensed veterinarian. The BHS will provide these export documents. The costs are billed to the Buyer.
 24. Neither the Seller nor the Buyer can derive any rights from the fact that the BHS has selected the horses / foals / embryos to be published on the BHA Online Sales Platform and, if desired, they have been subjected to a veterinary examination.
 25. The information given about the horses / foals / embryos offered for sale is only intended to give an impression of the qualities of the horses / foals / embryos, without pretending to be complete and without making any guarantees. When describing horses / foals / embryos on its website, BHS and the BHA Online Sales Platformdepends on the information provided by a seller or third parties. BHS and BHA Online Sales Platform are not liable for (printing) errors and / or mistakes on its website and in the online sales catalog.
 26. In the event of a dispute between parties, the court of Latvia has exclusive jurisdiction. Any dispute arising from this BHA Online Sales Platform and its consequences is exclusively governed by Latvian law.

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu optimālu lietošanas pieredzi un tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam iepazīties ar mūsu Privātuma politiku